WhiteHouseNavy
The White House Washington DC
Approx. 3.25"
$6.99